ZAPYTANIE OFERTOWE


25.02.2020
Szanowni Państwo,

Zachęcamy do przesyłania  ofert zgodnych z załączonym zapytaniem ofertowym w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Prototyp platformy automatycznej komunikacji firmy typu start up z Funduszami typu Seed i VC  wraz z algorytmem oceny potencjału inwestycyjnego”  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”,
realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest: opracowanie prototypu rozwiązania informatycznego, którego budowa będzie skalowalna (spełniająca wymogi dużych jak i małych funduszy) odpowiadającego na potrzeby rynku wynikające z rozmów prowadzonych z potencjalnymi odbiorcami w oparciu o trzy funkcjonalności tj. algorytmy samo uczące się, meta dane oraz grywalizację.

W przypadku zainteresowania podjęciem współpracy w celu realizacji wskazanego projektu prosimy o przesłanie ofert do dnia 04.03.2020 zgodnie z trybem przyjętym w zapytaniu ofertowym.

05.03.2020
Szanowni Państwo,

ogłaszamy rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego oznaczenie sprawy 1/VB/PRZEDSIEBIORCZYTORUN/2020.

Jednocześnie informujemy, iż został wybrany Wykonawca dla zadania pn. „Prototyp platformy automatycznej komunikacji firmy typu start up z Funduszami typu Seed i VC wraz z algorytmem oceny potencjału inwestycyjnego” stanowiącego Prace B+R.

Protokół wyboru w załączeniu.

21.10.2021

Szanowni Państwo


Zachęcamy do przesyłania  ofert zgodnych z załączonym zapytaniem ofertowym Nr 1TIP/2021 pn. ZAKUP USŁUGI DOTYCZĄCEJ ZAPROJEKTOWANIA, WYKONANIA I WDROŻENIA PLATFORMY INTERNETOWEJ W TECHNOLOGII APLIKACJI WEBOWEJ I MOBILNEJ w ramach projektu pn. pn. „Toruński inkubator przedsiębiorczości” finansowanego ze środków Funduszu Pracy, będących w dyspozycji ministra właściwego ds. pracy w ramach konkursu na projekty pilotażowe „Nowe spojrzenie – nowe możliwości”.

1. Głównym celem projektu jest przetestowanie do 31.12.2022 r., z myślą o transferze i wdrożeniu w instytucjach na terenie całego kraju, nowego kompleksowego rozwiązania zwiększającego przedsiębiorczość, jak również możliwości zatrudnienia osób pozostających bez pracy oraz osób o statusie poszukujących pracy. W projekcie realizatorzy zamierzają objąć wsparciem 115 osób z terenu Torunia.

2. Usługa polega na zaprojektowaniu, wykonaniu i wdrożeniu platformy internetowej, tj. zaawansowanego narzędzia informatycznego w postaci Platformy Przedsiębiorcy w technologii aplikacji webowej oraz aplikacji mobilnej.

3. Platforma oferować będzie nowoczesną formę komunikacji i współpracy, o różnych funkcjonalnościach, z których korzystać będą mogli uczestnicy projektu. Docelowym jej przeznaczeniem jest przede wszystkim ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczych uczestnikom projektu, jak również możliwość zdobycia pierwszego zlecenia lub inwestora.

4. Platforma będzie składać się z pięciu modułów:
• Moduł I. Narzędzie informatyczne do prowadzenie Inkubatora, obejmujące m.in.  system księgowy, elektroniczny obieg dokumentów, moduł zgłoszeń prawnych, system rezerwacji miejsca pracy i  konsultacje online;
• Moduł II. Baza wiedzy (szkolenia, webinary, nagrania, live itd.);
• Moduł III. Zlecenia – baza zleceń B2B z ekosystemu Fundacji oraz firm Inkubatora;
• Moduł IV Praca (HR) – oferty pracy w ramach Inkubatora/ekosystemu;
• Moduł V. Moduł inwestorski – pozwala online w postaci kreatora przygotować teaser inwestycyjny i automatycznie skomunikować się z inwestorami i funduszami inwestycyjnymi.

W przypadku zainteresowania podjęciem współpracy w celu realizacji wskazanego projektu prosimy o przesłanie ofert.

Ofertę należy przesłać pocztą/kurierem na adres Zamawiającego lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. „Fundacja Przedsiębiorczy Toruń”, ul. Władysława Łokietka 5, 87-100 Toruń albo – w przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej – przesłać drogą e-mailową na adres: malwina.nowacka@przedsiebiorczytorun.pl, w terminie do 29.10.2021 r. do godziny 15.00.

29.10.2021

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

W postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr 1TIP/2021 z dnia .21.10.2021r na zakup usługi dotyczącej zaprojektowania, wykonania i wdrożenia platformy internetowej w technologii aplikacji webowej i mobilnej w ramach projektu pn. „Toruński inkubator przedsiębiorczości” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia w partnerstwie z Fundacją Przedsiębiorczy Toruń” finansowanego ze środków Funduszu Pracy, będących w dyspozycji ministra właściwego ds. pracy w ramach konkursu na projekty pilotażowe „Nowe spojrzenie – nowe możliwości”, Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej:

Część 1: APPWORKS SOFTWARE HOUSE Sp. z o.o.

ul. Polna 105/10A,

87‑100 Toruń

NIP: 8792730272

Wartość oferty netto: 129 000,00 zł
Oferta wpłynęła w dniu: 29.10.2021, godz. 10:47

Oferta uzyskała 100,00 pkt.

Część 2: APPWORKS SOFTWARE HOUSE Sp. z o.o.

ul. Polna 105/10A,

87‑100 Toruń

NIP: 8792730272

Wartość oferty netto: 100 000,00 zł
Oferta wpłynęła w dniu: 29.10.2021, godz. 10:47

Oferta uzyskała 100,00 pkt.

Wykaz złożonych ofert:

Część 1: (kolejność chronologiczna według składania):

Oferta nr 1: ADOP sp. z o.o.
ul. Władysława Łokietka 5
87-100 Toruń
NIP 9562122463
Wartość oferty netto: 149 000,00 zł
Oferta wpłynęła w dniu: 28.10.2021, godz. 15:00

Oferta nr 2: EXON sp. z o.o.
Władysława Łokietka 5
87-100 Toruń
NIP 8792678749
Wartość oferty netto: 136 000,00 zł
Oferta wpłynęła w dniu: 28.10.2021, godz. 11:00

Oferta nr 3: APPWORKS SOFTWARE HOUSE Sp. z o.o.

ul. Polna 105/10A,

87‑100 Toruń

NIP: 8792730272

Wartość oferty netto: 129 000,00 zł
Oferta wpłynęła w dniu: 29.10.2021, godz. 10:47

Część 2:
Oferta nr 1: ADOP sp. z o.o.
ul. Władysława Łokietka 5
87-100 Toruń
NIP 9562122463
Wartość oferty netto: 129 000,00 zł
Oferta wpłynęła w dniu: 28.10.2021, godz. 15:00

Oferta nr 2: EXON sp. z o.o.
Władysława Łokietka 5
87-100 Toruń
NIP 8792678749
Wartość oferty netto: 115 000,00 zł
Oferta wpłynęła w dniu: 28.10.2021, godz. 11:00

Oferta nr 3.: APPWORKS SOFTWARE HOUSE Sp. z o.o.

ul. Polna 105/10A,

87‑100 Toruń

NIP: 8792730272

Wartość oferty netto: 100 000,00 zł
Oferta wpłynęła w dniu: 29.10.2021, godz. 10:47

12.11.2021
Szanowni Państwo
Zachęcamy do przesyłania ofert zgodnych z załączonym zapytaniem ofertowym Nr 2/TIP/2021
NA ZAKUP USŁUGI DOTYCZĄCEJ PRZYGOTOWANIA FILMÓW EDUKACYJNYCH, NAKRĘCENIA I OBRÓBKI ORAZ MONTAŻU FILMÓW EDUKACYJNYCH 
w ramach projektu pn. pn. „Toruński inkubator przedsiębiorczości” finansowanego ze środków Funduszu Pracy, będących w dyspozycji ministra właściwego ds. pracy w ramach konkursu na projekty pilotażowe „Nowe spojrzenie – nowe możliwości”

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi dotyczącej przygotowania, nakręcenia, obróbki oraz montażu 40 filmów edukacyjnych w celu umieszczenia ich na internetowej Platformie Przedsiębiorcy, w ramach projektu pn. „Toruński inkubator przedsiębiorczości” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia w partnerstwie z Fundacją Przedsiębiorczy Toruń, finansowanego ze środków Funduszu Pracy, będących w dyspozycji ministra właściwego ds. pracy w ramach konkursu na projekty pilotażowe „Nowe spojrzenie – nowe możliwości” zgodnie z umową nr 13/2021/P z dnia 11.08.2021 zawartą między Ministrem Pracy, Rozwoju i Technologii a Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia oraz porozumieniem o współpracy Fundacji Przedsiębiorczy Toruń z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia z dnia 1.06.2021 r.

2. Głównym celem projektu jest przetestowanie do 31.12.2022 r., z myślą o transferze i wdrożeniu w instytucjach na terenie całego kraju, nowego kompleksowego rozwiązania zwiększającego przedsiębiorczość, jak również możliwości zatrudnienia osób pozostających bez pracy oraz osób o statusie poszukujących pracy. W projekcie realizatorzy zamierzają objąć wsparciem 115 osób z terenu Torunia.

3. Zamówienie obejmuje usługi dotyczące przygotowania filmów edukacyjnych (koncepcja, scenariusz, skrypt), nakręcenia i obróbki oraz montażu filmów edukacyjnych, związanych z formami wsparcia realizowanymi w projekcie, w celu umieszczenia ich na internetowej Platformie Przedsiębiorcy.

W przypadku zainteresowania podjęciem współpracy w celu realizacji wskazanego projektu prosimy o przesłanie ofert.

Ofertę należy przesłać pocztą/kurierem na adres Zamawiającego lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. „Fundacja Przedsiębiorczy Toruń”, ul. Władysława Łokietka 5, 87-100 Toruń albo – w przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej – przesłać drogą e-mailową na adres: malwina.nowacka@przedsiebiorczytorun.pl, w terminie do 22.11.2021 r. do godziny 15.00.

22.11.2021
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

W postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr Nr 2/TIP/2021 NA ZAKUP USŁUGI DOTYCZĄCEJ PRZYGOTOWANIA FILMÓW EDUKACYJNYCH, NAKRĘCENIA I OBRÓBKI ORAZ MONTAŻU FILMÓW EDUKACYJNYCH w ramach projektu pn. „Toruński inkubator przedsiębiorczości” finansowanego ze środków Funduszu Pracy, będących w dyspozycji ministra właściwego ds. pracy w ramach konkursu na projekty pilotażowe „Nowe spojrzenie – nowe możliwości”. Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej:
WARSZTAT STUDIO SP. Z O.O.
WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 5
87-100 TORUŃ
NIP 879 271 81 18

Wartość oferty netto: 120 000,00 zł netto
Oferta wpłynęła w dniu: 19.11.2021, godz. 13:47

Oferta uzyskała 100,00 pkt.

Wykaz złożonych ofert:

Kolejność chronologiczna według składania:

Oferta nr 1:

WARSZTAT STUDIO SP. Z O.O.
WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 5
87-100 TORUŃ
NIP 879 271 81 18

Wartość oferty netto: 120 000,00 zł netto
Oferta wpłynęła w dniu: 19.11.2021, godz. 13:47

Oferta nr 2:

ViR Technologies sp. z o.o.
Władysława Łokietka 5
87-100 Toruń
NIP 8792733247

Wartość oferty netto: 132 000,00 zł
Oferta wpłynęła w dniu: 22.11.2021, godz. 09:00
Oferta nie spełnia kryterium dostępu zgodnie z warunkami określonymi w postępowaniu.

Szanowni Państwo
Zachęcamy do przesyłania ofert zgodnych z załączonym zapytaniem ofertowym 1TIP/2022 NA KOMPLETNĄ OBSŁUGĘ KSIĘGOWO-PRAWNĄ PROJEKTU w ramach projektu pn. pn. „Toruński Inkubator Przedsiębiorczości” finansowanego ze środków Funduszu Pracy, będących w dyspozycji ministra właściwego ds. pracy w ramach konkursu na projekty pilotażowe „Nowe spojrzenie – nowe możliwości”
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup kompletnej obsługi księgowo-prawnej w ramach projektu pn. „Toruński inkubator przedsiębiorczości” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia w partnerstwie z Fundacją Przedsiębiorczy Toruń finansowanego ze środków Funduszu Pracy, będących w dyspozycji ministra właściwego ds. pracy w ramach konkursu na projekty pilotażowe „Nowe spojrzenie – nowe możliwości” zgodnie z umową nr 13/2021/P z dnia 11.08.2021 zawartą między Ministrem Pracy, Rozwoju i Technologii a Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia oraz porozumieniem o współpracy Fundacji Przedsiębiorczy Toruń z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia z dnia 1.06.2021 r. i Umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Toruński Inkubator Przedsiębiorczości” z dnia 30.11.2021 r.
2. Głównym celem projektu jest przetestowanie do 31.12.2022 r., z myślą o transferze i wdrożeniu w instytucjach na terenie całego kraju, nowego kompleksowego rozwiązania zwiększającego przedsiębiorczość, jak również możliwości zatrudnienia osób pozostających bez pracy oraz osób o statusie poszukujących pracy. W projekcie realizatorzy zamierzają objąć wsparciem 115 osób z terenu Torunia.
3. Usługa polega na obsłudze księgowo-prawnej projektu, w okresie jego realizacji, tj. od dnia podpisania umowy (styczeń 2022 r.) do dnia 31.12.2022 roku.

W przypadku zainteresowania podjęciem współpracy w celu realizacji wskazanego projektu prosimy o przesłanie ofert.
Ofertę należy przesłać pocztą/kurierem na adres Zamawiającego lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. „Fundacja Przedsiębiorczy Toruń”, ul. Władysława Łokietka 5, 87-100 Toruń albo – w przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej – przesłać drogą e-mailową na adres: malwina.nowacka@przedsiebiorczytorun.pl, w terminie do 12.01.2022 r. do godziny 15.00.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

12.01.2022 r.

W postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr 1TIP/2022 NA KOMPLETNĄ OBSŁUGĘ KSIĘGOWO-PRAWNĄ PROJEKTU w ramach projektu pn. pn. „Toruński Inkubator Przedsiębiorczości” finansowanego ze środków Funduszu Pracy, będących w dyspozycji ministra właściwego ds. pracy w ramach konkursu na projekty pilotażowe „Nowe spojrzenie – nowe możliwości”, Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej:

Space Tax sp. z o.o.

ul. Władysława Łokietka 5,

87100 Toruń

NIP: 8792721267

Wartość oferty netto:

Obsługa księgowo-prawna uczestników biorących udział w fazie preinkubacji 750

zł netto za obsługę jednego uczestnika

Kompletna obsługa księgowo-prawna Toruńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 7 000 zł netto za miesiąc

Oferta uzyskała 100,00 pkt.

17.01.2022

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do przesyłania ofert zgodnych z załączonym zapytaniem ofertowym nr 2TIP/2022 na zakup usług mentoringowych w ramach projektu pn. pn. „Toruński Inkubator Przedsiębiorczości” finansowanego ze środków Funduszu Pracy, będących w dyspozycji ministra właściwego ds. pracy w ramach konkursu na projekty pilotażowe „Nowe spojrzenie – nowe możliwości”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie mentoringu dla 80 uczestników w ramach projektu pn. „Toruński inkubator przedsiębiorczości” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia w partnerstwie z Fundacją Przedsiębiorczy Toruń finansowanego ze środków Funduszu Pracy, będących w dyspozycji ministra właściwego ds. pracy w ramach konkursu na projekty pilotażowe „Nowe spojrzenie – nowe możliwości” zgodnie z umową nr 13/2021/P z dnia 11.08.2021 zawartą między Ministrem Pracy, Rozwoju i Technologii a Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia oraz porozumieniem o współpracy Fundacji Przedsiębiorczy Toruń z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia z dnia 1.06.2021 r. i Umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Toruński Inkubator Przedsiębiorczości” z dnia 30.11.2021 r.
 2. Głównym celem projektu jest przetestowanie do 31.12.2022 r., z myślą o transferze i wdrożeniu w instytucjach na terenie całego kraju, nowego kompleksowego rozwiązania zwiększającego przedsiębiorczość, jak również możliwości zatrudnienia osób pozostających bez pracy oraz osób o statusie poszukujących pracy. W projekcie realizatorzy zamierzają objąć wsparciem 115 osób z terenu Torunia.
 3. Usługa polega na przeprowadzeniu mentoringu dla 80 osób w okresie realizacji projektu, tj. od dnia podpisania umowy (styczeń 2022 r.) do dnia 31.12.2022 roku.
 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 Opis przedmiotu zamówienia do zapytania ofertowego.

W przypadku zainteresowania podjęciem współpracy w celu realizacji wskazanego projektu prosimy o przesłanie ofert.
Ofertę należy przesłać pocztą/kurierem na adres Zamawiającego lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. „Fundacja Przedsiębiorczy Toruń”, ul. Władysława Łokietka 5, 87-100 Toruń albo – w przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej – przesłać drogą e-mailową na adres: malwina.nowacka@przedsiebiorczytorun.pl, w terminie do 25.01.2022 r. do godziny 15.00

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

25.01.2022 r.

W postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr 2TIP/2022 na zakup usług mentoringowych w ramach projektu pn. pn. „Toruński Inkubator Przedsiębiorczości” finansowanego ze środków Funduszu Pracy, będących w dyspozycji ministra właściwego ds. pracy w ramach konkursu na projekty pilotażowe „Nowe spojrzenie – nowe możliwości”, Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej:

Fundacja Polska Przedsiębiorcza

ul. Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego 1,

03-901 Warszawa

NIP: 7010153878

Wartość oferty netto: 130 zł netto / godzina

Nie wpłynęły inne oferty.

11.07.2022 r.

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do przesyłania ofert zgodnych z załączonym zapytaniem ofertowym nr 3TIP/2022 na zakup usług programistycznych w ramach projektu pn. pn. „Toruński Inkubator Przedsiębiorczości” finansowanego ze środków Funduszu Pracy, będących w dyspozycji ministra właściwego ds. pracy w ramach konkursu na projekty pilotażowe „Nowe spojrzenie – nowe możliwości”

 1. Założenia:
 1. Głównym celem projektu jest przetestowanie do 31.12.2022 r., z myślą o transferze i wdrożeniu w instytucjach na terenie całego kraju, nowego kompleksowego rozwiązania zwiększającego przedsiębiorczość, jak również możliwości zatrudnienia osób pozostających bez pracy oraz osób o statusie poszukujących pracy. W projekcie realizatorzy zamierzają objąć wsparciem 115 osób z terenu Torunia.
 2. Usługa polega na świadczeniu usług programistycznych w zakresie tworzenia stron www dla uczestników projektu objętych preinkubacją w ramach przydzielonego wsparcia w postaci Bonu na start.

 1. Przedmiot zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług programistycznych w zakresie tworzenia stron www dla  uczestników objętych preinkubacją w ramach projektu pn. „Toruński inkubator przedsiębiorczości” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia w partnerstwie z Fundacją Przedsiębiorczy Toruń, finansowanego ze środków Funduszu Pracy, będących w dyspozycji ministra właściwego ds. pracy w ramach konkursu na projekty pilotażowe „Nowe spojrzenie – nowe możliwości” zgodnie z umową nr 13/2021/P z dnia 11.08.2021 zawartą między Ministrem Pracy, Rozwoju i Technologii a Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia oraz porozumieniem o współpracy Fundacji Przedsiębiorczy Toruń z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia z dnia 1.06.2021 r. i Umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Toruński Inkubator Przedsiębiorczości” z dnia 30.11.2021 r.
 2. Usługa świadczona będzie w ramach realizacji II Filaru Projektu Preinkubacja – testowanie w warunkach ochronnych i obejmuje osoby, które znalazły się w preinkubacji w Toruńskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
 3. Zamówienie obejmuje:
 • przygotowanie projektu graficznego (layoutu) strony internetowej, wykonanie i uruchomienie danej strony wraz z usługą przeniesienia danej strony internetowej na serwer Wykonawcy lub serwer wskazany przez Zamawiającego. Zamawiający ma mieć możliwość zarządzanie treścią strony, jej całą zawartością tj. bieżące aktualizowanie, dodawanie, zmienianie treści, rozbudowę strony, zarówno poprzez poszerzenie o dodatkowe działy i podstrony, jak również poprzez dodawanie, usuwanie, podmianę załączników w postaci plików oraz materiałów graficznych i multimedialnych.
 • Wykonawca przedstawi wstępne min. 2 propozycje projektów graficznych strony internetowej, z czego Zamawiający wybierze jeden projekt do dalszego opracowania.
 • Propozycje layoutu strony winny być co najmniej w polskiej wersji językowej.
 • Propozycje layoutu strony winny zawierać co najmniej widok strony głównej i dwóch podstron.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia uwag, dokonywania zmian w zaproponowanych wersjach projektu. Wykonawca dostosuje odpowiednio propozycje do uwag i zaleceń Zamawiającego.
 • Przedstawiony projekt powinien uwzględniać specyfikę estetyki właściwej dla stron internetowych, uwzględniając jednocześnie czytelność wszystkich elementów, przejrzystość treści, i wzajemną harmonię (kolorystyka, krój czcionki, rozmiar czcionki, ikony itp.). Projekt graficzny powinien jednoznacznie wskazywać na charakter instytucji i dziedzin, którymi się zajmuje, a także uwzględniać możliwość rozbudowania zakresu witryny w przyszłości.
 • Strona internetowa
 • Wykonawca opracuje stronę internetową na podstawie wybranego przez Zamawiającego wstępnego projektu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w koncepcji bądź zgłoszenia uwag na etapie realizacji strony.
 • Strona musi wykorzystywać zasady Responsive Web Design (RWD). Layout graficzny (warstwa prezentacyjna) strony musi zmieniać swój stan po przekroczeniu pewnych punktów granicznych (breakpoints) w szerokości viewport’u przeglądarki (czyli obszaru programu, w którym wyświetlana jest strona) przy użyciu następujących breakpoint’ów: Stacja robocza: 1024px (szerokość wyjściowa), Tablet: 768px, Telefon komórkowy (smartphone): 320px. 3.7 Strona nie może być stworzona w technologii Adobe Flash. Serwis powinien mieć obsługę najczęstszych błędów (przyjazna strona 404 powinna zawierać przyjazny zwrot przepraszający za zaistniałą sytuację oraz linki, które mogą pozwolić użytkownikowi szybko powrócić do istniejących podstron). Zamawiający musi mieć możliwość wprowadzenia treści obsługi błędu.
 • Strona internetowa musi w całości wykorzystywać wyłącznie technologie umożliwiające jej dalsze wykorzystanie i rozwój bez konieczności zakupu jakiejkolwiek licencji bądź oprogramowania, tj. strona internetowa musi być stworzona i rozwijana przy wykorzystaniu oprogramowania opartego o licencje typu „open source”.
 • Wykonawca, za zgodą Zamawiającego, może zaproponować wprowadzenie nowych elementów, służących wzbogaceniu i uatrakcyjnieniu serwisu. Wykonawca nie może ograniczać ani zubożać treści ani zawartości serwisu bez zgody Zamawiającego.
 • Wykonawca zapewni niezbędne zasoby w postaci infrastruktury teleinformatycznej, sprzętu, oprogramowania, ewentualnych licencji oraz pracowników dla uzyskania poprawnej, wydajnej i nieprzerwanej pracy strony internetowej.
 1. Okres realizacji zamówienia/świadczenia usługi: sierpień – grudzień 2022 r., przy czym dokładny harmonogram zawierający  godziny programistyczne uzależniony jest od preferencji Uczestników Projektu, po wcześniejszym uzgodnieniu.
 2. Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie jedynie za faktycznie wypracowane godziny programistyczne.
 3. Płatność na podstawie wystawionych faktur VAT.
 4. Wszelkie prawa autorskie do powstałych utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jeżeli dotyczy) będą należały do Zamawiającego, co będzie regulowała umowa.

10) Podpisanie umowy planowane jest na 20.07.2022 roku.

W przypadku zainteresowania podjęciem współpracy w celu realizacji wskazanego projektu prosimy o przesłanie ofert.
Ofertę należy przesłać pocztą/kurierem na adres Zamawiającego lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. „Fundacja Przedsiębiorczy Toruń”, ul. Władysława Łokietka 5, 87-100 Toruń albo – w przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej – przesłać drogą e-mailową na adres: malwina.nowacka@przedsiebiorczytorun.pl, w terminie do 18.07.2022 r. do godziny 15.00

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

18.07.2022 r.

W postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr 3TIP/2022 na zakup usług programistycznych w ramach projektu pn. pn. „Toruński Inkubator Przedsiębiorczości” finansowanego ze środków Funduszu Pracy, będących w dyspozycji ministra właściwego ds. pracy w ramach konkursu na projekty pilotażowe „Nowe spojrzenie – nowe możliwości”, Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej:

LUNE  SP. Z O.O.
Jana Długosza 3 / B
51-162 Wrocław, Polska
NIP 8952231403

Wartość oferty netto: 180 zł netto/ godzina
Oferta wpłynęła w dniu: 15.07.2022, godz. 15:28

Oferta uzyskała 100,00 pkt.

Wykaz złożonych ofert:

Kolejność chronologiczna według składania:

Oferta nr 1:

LUNE  SP. Z O.O.
Jana Długosza 3 / B
51-162 Wrocław, Polska
NIP 8952231403

Wartość oferty netto: 180 zł netto/ godzina
Oferta wpłynęła w dniu: 15.07.2022, godz. 15:28

Oferta nr 2:

ADOP sp. z o.o.
Władysława Łokietka 5
87-100 Toruń
NIP 9562122463

Wartość oferty netto: 240 zł netto/godzina
Oferta wpłynęła w dniu: 18.07.2022, godz. 10:00

Oferta nr 3:

EXON sp. z o.o.
Władysława Łokietka 5
87-100 Toruń
NIP 8792678749

Wartość oferty netto: 220 zł netto/godzina
Oferta wpłynęła w dniu: 18.07.2022, godz. 12:10

Fundacja Przedsiębiorczy Toruń

ul. Władysława Łokietka 5
87-100 Toruń

kontakt@przedsiebiorczytorun.pl

Fundacja Przedsiębiorczy Toruń
NIP 8792712682 KRS 0000785706

Misja Fundacji "Głównym celem Fundacji jest promowanie idei przedsiębiorczości, a tym promowanie działalności wspomagającej rozwój gospodarki, innowacyjności, transferu wiedzy do biznesu oraz upowszechnianie nauki. Celem działania Fundacji są również działania na rzecz rozwoju i popularyzacji edukacji, nauki oraz promowanie, wspomaganie oraz propagowanie rozwoju."

KONTAKT