ZAPYTANIE OFERTOWE


25.02.2020
Szanowni Państwo,

Zachęcamy do przesyłania  ofert zgodnych z załączonym zapytaniem ofertowym w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Prototyp platformy automatycznej komunikacji firmy typu start up z Funduszami typu Seed i VC  wraz z algorytmem oceny potencjału inwestycyjnego”  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”,
realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest: opracowanie prototypu rozwiązania informatycznego, którego budowa będzie skalowalna (spełniająca wymogi dużych jak i małych funduszy) odpowiadającego na potrzeby rynku wynikające z rozmów prowadzonych z potencjalnymi odbiorcami w oparciu o trzy funkcjonalności tj. algorytmy samo uczące się, meta dane oraz grywalizację.

W przypadku zainteresowania podjęciem współpracy w celu realizacji wskazanego projektu prosimy o przesłanie ofert do dnia 04.03.2020 zgodnie z trybem przyjętym w zapytaniu ofertowym.

05.03.2020
Szanowni Państwo,

ogłaszamy rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego oznaczenie sprawy 1/VB/PRZEDSIEBIORCZYTORUN/2020.

Jednocześnie informujemy, iż został wybrany Wykonawca dla zadania pn. „Prototyp platformy automatycznej komunikacji firmy typu start up z Funduszami typu Seed i VC wraz z algorytmem oceny potencjału inwestycyjnego” stanowiącego Prace B+R.

Protokół wyboru w załączeniu.

21.10.2021

Szanowni Państwo


Zachęcamy do przesyłania  ofert zgodnych z załączonym zapytaniem ofertowym Nr 1TIP/2021 pn. ZAKUP USŁUGI DOTYCZĄCEJ ZAPROJEKTOWANIA, WYKONANIA I WDROŻENIA PLATFORMY INTERNETOWEJ W TECHNOLOGII APLIKACJI WEBOWEJ I MOBILNEJ w ramach projektu pn. pn. „Toruński inkubator przedsiębiorczości” finansowanego ze środków Funduszu Pracy, będących w dyspozycji ministra właściwego ds. pracy w ramach konkursu na projekty pilotażowe „Nowe spojrzenie – nowe możliwości”.

1. Głównym celem projektu jest przetestowanie do 31.12.2022 r., z myślą o transferze i wdrożeniu w instytucjach na terenie całego kraju, nowego kompleksowego rozwiązania zwiększającego przedsiębiorczość, jak również możliwości zatrudnienia osób pozostających bez pracy oraz osób o statusie poszukujących pracy. W projekcie realizatorzy zamierzają objąć wsparciem 115 osób z terenu Torunia.

2. Usługa polega na zaprojektowaniu, wykonaniu i wdrożeniu platformy internetowej, tj. zaawansowanego narzędzia informatycznego w postaci Platformy Przedsiębiorcy w technologii aplikacji webowej oraz aplikacji mobilnej.

3. Platforma oferować będzie nowoczesną formę komunikacji i współpracy, o różnych funkcjonalnościach, z których korzystać będą mogli uczestnicy projektu. Docelowym jej przeznaczeniem jest przede wszystkim ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczych uczestnikom projektu, jak również możliwość zdobycia pierwszego zlecenia lub inwestora.

4. Platforma będzie składać się z pięciu modułów:
• Moduł I. Narzędzie informatyczne do prowadzenie Inkubatora, obejmujące m.in.  system księgowy, elektroniczny obieg dokumentów, moduł zgłoszeń prawnych, system rezerwacji miejsca pracy i  konsultacje online;
• Moduł II. Baza wiedzy (szkolenia, webinary, nagrania, live itd.);
• Moduł III. Zlecenia – baza zleceń B2B z ekosystemu Fundacji oraz firm Inkubatora;
• Moduł IV Praca (HR) – oferty pracy w ramach Inkubatora/ekosystemu;
• Moduł V. Moduł inwestorski – pozwala online w postaci kreatora przygotować teaser inwestycyjny i automatycznie skomunikować się z inwestorami i funduszami inwestycyjnymi.

W przypadku zainteresowania podjęciem współpracy w celu realizacji wskazanego projektu prosimy o przesłanie ofert.

Ofertę należy przesłać pocztą/kurierem na adres Zamawiającego lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. „Fundacja Przedsiębiorczy Toruń”, ul. Władysława Łokietka 5, 87-100 Toruń albo – w przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej – przesłać drogą e-mailową na adres: malwina.nowacka@przedsiebiorczytorun.pl, w terminie do 29.10.2021 r. do godziny 15.00.

29.10.2021

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

W postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr 1TIP/2021 z dnia .21.10.2021r na zakup usługi dotyczącej zaprojektowania, wykonania i wdrożenia platformy internetowej w technologii aplikacji webowej i mobilnej w ramach projektu pn. „Toruński inkubator przedsiębiorczości” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia w partnerstwie z Fundacją Przedsiębiorczy Toruń” finansowanego ze środków Funduszu Pracy, będących w dyspozycji ministra właściwego ds. pracy w ramach konkursu na projekty pilotażowe „Nowe spojrzenie – nowe możliwości”, Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej:

Część 1: APPWORKS SOFTWARE HOUSE Sp. z o.o.

ul. Polna 105/10A,

87‑100 Toruń

NIP: 8792730272

Wartość oferty netto: 129 000,00 zł
Oferta wpłynęła w dniu: 29.10.2021, godz. 10:47

Oferta uzyskała 100,00 pkt.

Część 2: APPWORKS SOFTWARE HOUSE Sp. z o.o.

ul. Polna 105/10A,

87‑100 Toruń

NIP: 8792730272

Wartość oferty netto: 100 000,00 zł
Oferta wpłynęła w dniu: 29.10.2021, godz. 10:47

Oferta uzyskała 100,00 pkt.

Wykaz złożonych ofert:

Część 1: (kolejność chronologiczna według składania):

Oferta nr 1: ADOP sp. z o.o.
ul. Władysława Łokietka 5
87-100 Toruń
NIP 9562122463
Wartość oferty netto: 149 000,00 zł
Oferta wpłynęła w dniu: 28.10.2021, godz. 15:00

Oferta nr 2: EXON sp. z o.o.
Władysława Łokietka 5
87-100 Toruń
NIP 8792678749
Wartość oferty netto: 136 000,00 zł
Oferta wpłynęła w dniu: 28.10.2021, godz. 11:00

Oferta nr 3: APPWORKS SOFTWARE HOUSE Sp. z o.o.

ul. Polna 105/10A,

87‑100 Toruń

NIP: 8792730272

Wartość oferty netto: 129 000,00 zł
Oferta wpłynęła w dniu: 29.10.2021, godz. 10:47

Część 2:
Oferta nr 1: ADOP sp. z o.o.
ul. Władysława Łokietka 5
87-100 Toruń
NIP 9562122463
Wartość oferty netto: 129 000,00 zł
Oferta wpłynęła w dniu: 28.10.2021, godz. 15:00

Oferta nr 2: EXON sp. z o.o.
Władysława Łokietka 5
87-100 Toruń
NIP 8792678749
Wartość oferty netto: 115 000,00 zł
Oferta wpłynęła w dniu: 28.10.2021, godz. 11:00

Oferta nr 3.: APPWORKS SOFTWARE HOUSE Sp. z o.o.

ul. Polna 105/10A,

87‑100 Toruń

NIP: 8792730272

Wartość oferty netto: 100 000,00 zł
Oferta wpłynęła w dniu: 29.10.2021, godz. 10:47

12.11.2021
Szanowni Państwo
Zachęcamy do przesyłania ofert zgodnych z załączonym zapytaniem ofertowym Nr 2/TIP/2021
NA ZAKUP USŁUGI DOTYCZĄCEJ PRZYGOTOWANIA FILMÓW EDUKACYJNYCH, NAKRĘCENIA I OBRÓBKI ORAZ MONTAŻU FILMÓW EDUKACYJNYCH 
w ramach projektu pn. pn. „Toruński inkubator przedsiębiorczości” finansowanego ze środków Funduszu Pracy, będących w dyspozycji ministra właściwego ds. pracy w ramach konkursu na projekty pilotażowe „Nowe spojrzenie – nowe możliwości”

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi dotyczącej przygotowania, nakręcenia, obróbki oraz montażu 40 filmów edukacyjnych w celu umieszczenia ich na internetowej Platformie Przedsiębiorcy, w ramach projektu pn. „Toruński inkubator przedsiębiorczości” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia w partnerstwie z Fundacją Przedsiębiorczy Toruń, finansowanego ze środków Funduszu Pracy, będących w dyspozycji ministra właściwego ds. pracy w ramach konkursu na projekty pilotażowe „Nowe spojrzenie – nowe możliwości” zgodnie z umową nr 13/2021/P z dnia 11.08.2021 zawartą między Ministrem Pracy, Rozwoju i Technologii a Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia oraz porozumieniem o współpracy Fundacji Przedsiębiorczy Toruń z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia z dnia 1.06.2021 r.

2. Głównym celem projektu jest przetestowanie do 31.12.2022 r., z myślą o transferze i wdrożeniu w instytucjach na terenie całego kraju, nowego kompleksowego rozwiązania zwiększającego przedsiębiorczość, jak również możliwości zatrudnienia osób pozostających bez pracy oraz osób o statusie poszukujących pracy. W projekcie realizatorzy zamierzają objąć wsparciem 115 osób z terenu Torunia.

3. Zamówienie obejmuje usługi dotyczące przygotowania filmów edukacyjnych (koncepcja, scenariusz, skrypt), nakręcenia i obróbki oraz montażu filmów edukacyjnych, związanych z formami wsparcia realizowanymi w projekcie, w celu umieszczenia ich na internetowej Platformie Przedsiębiorcy.

W przypadku zainteresowania podjęciem współpracy w celu realizacji wskazanego projektu prosimy o przesłanie ofert.

Ofertę należy przesłać pocztą/kurierem na adres Zamawiającego lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. „Fundacja Przedsiębiorczy Toruń”, ul. Władysława Łokietka 5, 87-100 Toruń albo – w przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej – przesłać drogą e-mailową na adres: malwina.nowacka@przedsiebiorczytorun.pl, w terminie do 22.11.2021 r. do godziny 15.00.

22.11.2021
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

W postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr Nr 2/TIP/2021 NA ZAKUP USŁUGI DOTYCZĄCEJ PRZYGOTOWANIA FILMÓW EDUKACYJNYCH, NAKRĘCENIA I OBRÓBKI ORAZ MONTAŻU FILMÓW EDUKACYJNYCH w ramach projektu pn. „Toruński inkubator przedsiębiorczości” finansowanego ze środków Funduszu Pracy, będących w dyspozycji ministra właściwego ds. pracy w ramach konkursu na projekty pilotażowe „Nowe spojrzenie – nowe możliwości”. Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej:
WARSZTAT STUDIO SP. Z O.O.
WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 5
87-100 TORUŃ
NIP 879 271 81 18

Wartość oferty netto: 120 000,00 zł netto
Oferta wpłynęła w dniu: 19.11.2021, godz. 13:47

Oferta uzyskała 100,00 pkt.

Wykaz złożonych ofert:

Kolejność chronologiczna według składania:

Oferta nr 1:

WARSZTAT STUDIO SP. Z O.O.
WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 5
87-100 TORUŃ
NIP 879 271 81 18

Wartość oferty netto: 120 000,00 zł netto
Oferta wpłynęła w dniu: 19.11.2021, godz. 13:47

Oferta nr 2:

ViR Technologies sp. z o.o.
Władysława Łokietka 5
87-100 Toruń
NIP 8792733247

Wartość oferty netto: 132 000,00 zł
Oferta wpłynęła w dniu: 22.11.2021, godz. 09:00
Oferta nie spełnia kryterium dostępu zgodnie z warunkami określonymi w postępowaniu.

Szanowni Państwo
Zachęcamy do przesyłania ofert zgodnych z załączonym zapytaniem ofertowym 1TIP/2022 NA KOMPLETNĄ OBSŁUGĘ KSIĘGOWO-PRAWNĄ PROJEKTU w ramach projektu pn. pn. „Toruński Inkubator Przedsiębiorczości” finansowanego ze środków Funduszu Pracy, będących w dyspozycji ministra właściwego ds. pracy w ramach konkursu na projekty pilotażowe „Nowe spojrzenie – nowe możliwości”
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup kompletnej obsługi księgowo-prawnej w ramach projektu pn. „Toruński inkubator przedsiębiorczości” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia w partnerstwie z Fundacją Przedsiębiorczy Toruń finansowanego ze środków Funduszu Pracy, będących w dyspozycji ministra właściwego ds. pracy w ramach konkursu na projekty pilotażowe „Nowe spojrzenie – nowe możliwości” zgodnie z umową nr 13/2021/P z dnia 11.08.2021 zawartą między Ministrem Pracy, Rozwoju i Technologii a Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia oraz porozumieniem o współpracy Fundacji Przedsiębiorczy Toruń z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia z dnia 1.06.2021 r. i Umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Toruński Inkubator Przedsiębiorczości” z dnia 30.11.2021 r.
2. Głównym celem projektu jest przetestowanie do 31.12.2022 r., z myślą o transferze i wdrożeniu w instytucjach na terenie całego kraju, nowego kompleksowego rozwiązania zwiększającego przedsiębiorczość, jak również możliwości zatrudnienia osób pozostających bez pracy oraz osób o statusie poszukujących pracy. W projekcie realizatorzy zamierzają objąć wsparciem 115 osób z terenu Torunia.
3. Usługa polega na obsłudze księgowo-prawnej projektu, w okresie jego realizacji, tj. od dnia podpisania umowy (styczeń 2022 r.) do dnia 31.12.2022 roku.

W przypadku zainteresowania podjęciem współpracy w celu realizacji wskazanego projektu prosimy o przesłanie ofert.
Ofertę należy przesłać pocztą/kurierem na adres Zamawiającego lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. „Fundacja Przedsiębiorczy Toruń”, ul. Władysława Łokietka 5, 87-100 Toruń albo – w przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej – przesłać drogą e-mailową na adres: malwina.nowacka@przedsiebiorczytorun.pl, w terminie do 12.01.2022 r. do godziny 15.00.

Fundacja 

Przedsiębiorczy Toruń

 

ul. Władysława Łokietka 5

87-100 Toruń

kontakt@przedsiebiorczytorun.pl

KONTAKT