FUNDACJA

PRZEDSIĘBIORCZY TORUŃ

Fundacja utworzona w maju 2019r. w celu promowania idei przedsiębiorczości, innowacyjności, transferu wiedzy do biznesu oraz popularyzacji nauki.

Wspieramy, pomagamy, doradzamy!

Naszym celem jest:


 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot oraz społeczności
 • umiędzynarodowienie polskiej nauki i zwiększenie rozpoznawalności jej osiągnięć
 • wspieranie procesów innowacyjności oraz komercjalizacji badań naukowych
 • promowanie dobrych praktyk w zakresie innowacji
 • kształtowanie i wdrażanie mechanizmów ewaluacyjnych inicjujących proces transferu wiedzy do biznesu oraz upowszechnianie nauki
 • wypracowanie i wdrażanie koncepcji rozwoju kadry naukowo dydaktycznej
 • kształtowanie odbioru społecznego polskiej nauki
 • podnoszenie jakości i przełomowości badań naukowych ( frontier research ), w szczególności poprzez identyfikację nowych, kluczowych dla rozwoju społeczno - gospodarczego problemów badawczych oraz podjęcie pionierskich prac badawczych w tym zakresie
 • inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i finansowanie kampanii społecznych, promocyjnych i informacyjnych
 • prowadzenie usług doradczych
 • działalność badawczą, przeprowadzanie ekspertyz oraz analiz
 • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, sektorem gospodarczym oraz organizacjami pozarządowymi
 • prowadzenie współpracy z uczelniami oraz innymi jednostkami naukowymi, organizacjami jednostek naukowych
 • inicjowanie, organizowanie, uczestniczenie, wspieranie i finansowanie inicjatyw edukacyjnych, naukowych oraz dotyczących przedsiębiorczości
 • inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie projektów naukowo badawczych
 • inicjowanie, organizowanie, utrzymywanie, wspieranie i finansowanie współpracy oraz powiązań pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami

Napisz do nas

Skontaktuj się z nami aby uzyskać szczegółowe informacje.

FUNDACJA

PRZEDSIĘBIORCZY TORUŃ

ul. Władysława Łokietka 5

87-100 Toruń


przedsiebiorczytorun@gmail.com